• Chè khúc bạch: 2000đ/ly
  • Từ 18h đến 19h
  • Ngày 11-12-13 tháng 6
  • Xem chi tiết